Mode:         
  Search

Text/HTML

   Minimize
Please copy youtube link in browser

十二生肖歌   https://www.youtube.com/watch?v=JaHiznqWMtE

Lyrics

十二生肖

Shǔ niúhǔ tù, lóng shé mǎ yáng, hóu jī gǒu zhū

鼠牛虎兔,龙蛇马羊,猴鸡狗猪。

Shǔ niúhǔ tù, lóng shé mǎ yáng, hóu jī gǒu zhū

鼠牛虎兔,龙蛇马羊,猴鸡狗猪。

Xiǎo xiǎo lǎoshǔ ài zuān dòng, niúbóboqín zuògōng.

小小老鼠爱钻洞,牛伯伯勤做工。

Lǎohǔ xiānshēng zhēn wēifēng, xiǎo bái tù ài chī hongluóbo.

老虎先生真威风,小白兔爱吃胡萝卜。

Shǔ niúhǔ tù, lóng shé mǎ yáng, hóu jī gǒu zhū.

鼠牛虎兔,龙蛇马羊,猴鸡狗猪。

Lóng yéye tiānshàng fēi fēi fēi, xiǎo shé jiejie niǔ niǔ niǔ.

龙爷爷天上飞飞飞,小蛇姐姐扭扭扭。

Xiǎo mǎ gēgē dàochù pǎo, xiǎo yáng mèimei ài chī cǎo.

小马哥哥到处跑,小羊妹妹爱吃草。


Shǔ niúhǔ tù, lóng shé mǎ yáng, hóu jī gǒu zhū.

鼠牛虎兔,龙蛇马羊,猴鸡狗猪。

Hóuzi shūshu ài tiàowǔ, jī pópo gu gu

猴子叔叔爱跳舞,鸡婆婆咕咕,

xiǎo gǒu dìdì wāng wáng wāng, xiǎo zhū bǎobǎo hǒu hǒu hǒu.

小狗弟弟汪汪汪,小猪宝宝吼吼吼。